20/4/15

iNFOTUT-2.0 © Gelan ikerketa-ekintzarako programa by Xabier Mendoza

Hezkuntzaren helburu nagusia ikaslea da. Ikasle bakoitzak bere ahalmenak garatu ditzan kalitatezko zerbitzu bat eman behar dugu. Horretarako, beharrezkoa da etengabeko hobekuntzaren kultura, hau da, elkarlana erabiliz, gure jardueren autoebaluazioaren kultura, eskola inklusibo baten barruan eraginkorrak izateko.

Mundu osoan ikasleen emaitzei buruzko kezka handia dago. Herrialde guztiek bere ikasleen emaitzak neurtzen dituzte bere hezkuntza maila ebaluatzeko. 

Emaitza onak lortzen ez direnean, ikasleak  eta bere familiak kezkatu egiten dira eta irtenbide bat bilatu nahi dute. Hezkuntz esku-hartzea egiteko lehenago hezkuntza diagnosi bat egin behar da. Irakasle bakoitzak bere datuetan oinarrituz, bere esperientzia eta intuizioa erabiliz, ebaluazio bileretan bere ikuspuntua beste irakasleekin elkar jartzen du. Baino, irakasle bakoitzaren iritzi partzial hau soilik bere irakasgaieko datuetan oinarritzen da. Irakasleek ez dute ikasle bakoitzaren ikuspegi orokor bat. Irakasleek ikaslearen ikuspegi osoa eduki arte denbora gehiegi igaro daiteke.

Baino, gure eskura datuak ditugu? Zenbat datu erabiltzen dira 25 ikasletako gela batean DBHn notak jartzeko? Urtero 25 ikasleetako gela bakoitzak 2.100 datu sortzen ditu. DBH osoan, lau urteetan, 8.400 datu sortuko dira. Beraz, 2 lerrotako ikastetxe batean 16.800 datu izango ditugu.

Zertarako erabiltzen ditugu datu hauek? Kalifikazioetarako besterik ez.

Lan honen helburua ikasle bakoitzari esku-hartze goiztiarra egiteko hezkuntz diagnosi eraginkor, azkar, fidagarri eta zientifiko batekin ikasle bakoitza ikertzeko aukera ematen duen erreminta bat irakaslegoari eskaintzea da.

Gure ikastetxeetan egiten dena neurtzearen kultura barneratu behar dugu hezkuntz esku-hartzea hobeto kudeatzeko.

iNFOTUT-2.0-rekin ikasle bakoitzarentzat emaitzak zeren menpe dauden aurkitu dezakegu: jarrera, gelako lana, etxerako lanak, harremanak, ikasketa orduak,  iNFOTUT-2.0-k koloreetako kode batekin korrelazio handia/txikia, (positiboa, kolore berdea; negatiboa, kolore gorria) edo korrelazio eza (kolore txuria) dagoen adieraziko digu.

Beste ikerketa lerro bat bai ikasleen bai irakasgaien emaitzak sakabanatuak edo elkartuak dauden aztertzea da. Emaitzak sakabanatzen dijoazten eran, iNFOTUT-2.0 aldakortasun maila ohartarazten joango da kolore arrosa sorta baten bitartez.

Euskal Erkide Autonomoan hainbeste erabiltzen den Golden 5 programaren helburu nagusia da eskolako giroa hobetzea, atseginagoa eta eraginkorragoa bihurtuz. Golden 5-ekin esku-hartzeek emaitzak hobetzen dituztela jakinda, beharrezkoa da aldagai hau ere kontuan izatea. Orain irakaslegoak egiten duen esku-hartze kopurua erregistratzen da. Horregatik paradigma hau aldatzea beharrezkoa da eta ikasle bakoitzak jasotzen duen esku-hartze kopurua erregistratu behar da.

Azken finean beharrezkoa da erreminta fidagarria, erraza eta erabilgarria irakaslegoak:  
  • Aldagai desberdinak ikertzeko eta bere emaitza akademikoekin duten korrelazioa. 
  • Emaitzen aldakortasuna ikerketzeko,  hezkuntza esku-hartze eraginkorra uzten duen arazoen detekzio goiztiarra egiteko.
  • Ikasleek jasotzen duten Golden 5-eko bost arloetako esku-hartze kopurua ezagutzeko.

iNFOTUT-2.0-k hezkuntza pertsonalizatzen laguntzen du ikasle bakoitzaren ikerketa-ekintzaren bitartez. Azken finean, irakaslegoak, ikastetxeek eta Hezkuntza Sailak lana egiteko modu errazago, azkarrago, fidagarriago eta partekatuagoa ahalbidetzen duen erreminta izango dute.

19/4/15

iNFOTUT-2.0 © Programa de investigación-acción en el aula by Xabier Mendoza

El objetivo principal de la educación es el alumno/a. Se trata de dar un servicio de calidad para que todo el alumnado desarrolle todo su potencial. Para eso es necesario una cultura de mejora continua, es decir, una cultura de autoevaluación de nuestra actividad de forma colaborativa para lograr ser eficientes en un marco de escuela inclusiva. 

Hay una gran preocupación sobre los resultados de los/as alumnos/as en todo el mundo. Todos los países miden los resultados de sus alumnos/as para evaluar su nivel educativo. 

Cuando no se consiguen buenos resultados, los/as alumnos/as y sus familias se preocupan y quieren buscar una solución. Para realizar una intervención educativa es necesario realizar con anterioridad un diagnóstico educativo. Cada profesor basándose en sus propios datos, utilizando su experiencia e intuición, comparte su punto de vista con el resto de profesores en la sesión de evaluación. Pero, cada profesor basa estos criterios en una visión parcial de su asignatura. Los profesores no tienen una visión general de cada alumno. Puede pasar muchísimo tiempo hasta que los profesores tienen una visión completa de su alumnado. 

¿Pero disponemos de datos? ¿Cuántos datos se utilizan en un grupo de 25 alumnos/as de la ESO a la hora de poner notas? Cada clase se 25 alumnos genera al año 2.100 datos. Si tenemos en cuenta que la ESO consta de cuatro cursos esa clase genera en cuatro años 8.400 datos. Pensemos ahora en un centro educativo. Si tiene dos líneas tendremos 16.800 datos. 

¿Para qué utilizamos estos datos? Únicamente para las calificaciones. 

El objetivo de este trabajo es dotar al profesorado de una herramienta que permita un diagnóstico eficaz, rápido, fiable y científico, utilizando todos los datos todos los profesores de cada alumno/a, para poder investigar a cada alumno/a y hacerle una intervención personalizada. Debemos de introducir en los centros la cultura de medir lo que se hace, para poder gestionar mejor la intervención educativa. 

Con iNFOTUT-2.0 podemos descubrir de que dependen los resultados para cada alumno/a: actitud, trabajo en clase, deberes, relaciones, horas de estudio. iNFOTUT-2.0 nos indica con un código de colores si hay mucha/poca correlación (positiva, color verde; negativa, color rojo) o no existe dependencia alguna (color blanco). 

Otra línea de investigación es estudiar si los resultados académicos tanto de los alumnos/as como de las asignaturas están dispersos o agrupados. En el caso de que los resultados se vayan dispersando, iNFOTUT-2.0 va avisando del grado de variación con una gama de colores más o menos rosas. 

El programa Golden 5 que tanto se utiliza en la Comunidad Autónoma Vasca, tiene como objetivo mejorar el ambiente escolar haciéndolo más agradable y a la vez más eficaz. Sabiendo que las intervenciones con Golden 5 mejoran los resultados es necesario tener en cuenta también esta variable. Ahora se registran el número de intervenciones que realiza el profesorado. Por eso es necesario cambiar este paradigma y registrar el número de intervenciones que recibe el alumnado. 

En definitiva, necesitamos una herramienta fiable, sencilla y útil para que el profesorado pueda: 
  • Estudiar las diferentes variables y su correlación con los resultados académicos. 
  • Estudiar la variación de los resultados para una pronta detección de posibles problemas que permitan una eficaz intervención educativa. 
  • Conocer el número de intervenciones que recibe el alumnado en cada una de las áreas de Golden5. 

iNFOTUT-2.0 nos permite personalizar la educación, a través de la investigación-acción de cada alumno/a. Finalmente el profesorado, los centros educativos y el Departamento de Educación tendrán una herramienta que permita una nueva forma de trabajar más fácil, rápida, fiable, eficaz y colaborativa.